Договір публічної оферти

За цим Договором одна сторона Продавець, з одного боку, і Покупець, які прийняли умови даного Договору публічної оферти -, далі разом - Сторони, уклали даний Договір публічної оферти (далі — Договір), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Продавця укласти з Покупцями договір купівлі-продажу цифрових товарів чи оплачуваних послуг, розміщені у відповідному розділі Веб-сайту https://volynweb.pp.ua/

Продавці, що мають намір здійснювати продаж Товарів за допомогою Веб-сайту https://volynweb.pp.ua/ та Покупці при придбанні Товарів, зображення яких розміщені на відповідних сторінках Веб-сайту https://volynweb.pp.ua/, приймають умови цього Договору про нижченаведене.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Договірні відносини між Продавцем і Покупцем оформляються у вигляді Договору публічної оферти. Натискання на сторінці Веб-сайту https://volynweb.pp.ua/ у відповідному розділі кнопки “КУПИТИ”, означає, що Покупець, незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа — підприємець), згідно чинного міжнародного та українського законодавства, взяв до виконання умови Договору публічної оферти, які вказані нижче.

1.2. Договір публічної оферти є публічним, тобто відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх Покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа — підприємець). При повній згоді з даним Договором Покупець приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати та завантаженні товару Продавцем, відповідальності за недобросовісне Замовлення і за невиконання умов цього Договору.

1.3. Даний Договір набуває чинності з моменту натискання на кнопку “КУПИТИ”, яким Покупець надає згоду здійснити покупку наявного у Продавця Товару та діє до моменту отримання Покупцем Товару від Продавця і повного розрахунку з ним.

1.4. Для регулювання договірних правовідносин за Договором Сторони обирають та, в разі необхідності, застосовують українське законодавство. Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що встановлені українським законодавством, то застосовуються правила міжнародного договору.

ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

«Договір публічної оферти» - публічний договір, зразок якого розміщений на Веб-сайті https://volynweb.pp.ua/, і застосування якого є обов’язковим для всіх Продавців, що містить пропозицію Продавця щодо придбання Товару, зображення якого розміщено на Веб-сайті https://volynweb.pp.ua/, спрямовану невизначеному колу осіб, у тому числі Покупцям.

«Товар» - предмет торгівлі (виріб, модель, аксесуар, файл, будь-які інші предмети торгівлі), щодо придбання якого на Веб-сайті https://volynweb.pp.ua/ розміщена пропозиція Продавця.

«Покупець» - будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно чинного українського законодавства, що відвідали Веб-сайт https://volynweb.pp.ua/ та мають намір КУПИТИ той чи інший Товар.

«Продавець» - будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно чинного міжнародного та українського законодавства, які є власниками чи розповсюджувачами Товару та за допомогою Веб-сайту https://volynweb.pp.ua/ мають намір його продати.

«Замовлення» - належно оформлена та розміщена на Веб-сайті https://volynweb.pp.ua/ заявка Покупця на купівлю Товарів, що адресується Продавцю.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Продавець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, продати Товар чи надати оплачувану послугу на основі Замовлення, оформленого Покупцем на відповідній сторінці Веб-сайту https://volynweb.pp.ua/, а Покупець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, КУПИТИ Товар і сплатити за нього кошти через систему онлайн-платежів України.

3.2. Продавець гарантує, що Товар доступний для завантаження після повної оплати.

3.3. Продавець та Покупець підтверджують, що чинний Договір не є фіктивною чи удаваною угодою або угодою, укладеною під впливом тиску чи обману.

ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ ПРОДАВЦЯ

4.1. Продавець зобов’язаний:

виконувати умови даного Договору;

виконувати замовлення Покупця в разі надходження оплати від Покупця;

надавати доступ до завантаження файлу Покупцю після оплати згідно з вибраним зразком на відповідній сторінці Веб-сайту https://volynweb.pp.ua/, оформленим Замовленням і умовами даного Договору;

4.2. Продавець має право:

 

в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у випадку порушення Покупцем умов цього Договору.

ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ ПОКУПЦЯ

5.1. Покупець зобов’язаний:

Ознайомитись із умовами договору перед покупкою, результатом чого є поставлена відмітка про прочитання і погодження із даними умовами;

Ознайомитись з інформацією про Товар, яка розміщена на Веб-сайті https://volynweb.pp.ua/

5.2. Покупець має право:

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

6.1. Покупець самостійно оформлює Замовлення на відповідній сторінці Веб-сайту https://volynweb.pp.ua/ шляхом додавання Товарів у віртуальний кошик за допомогою натискання кнопки “КУПИТИ”.

6.2. Строк формування Замовлення - відразу після успішної  онлайн оплати Покупець переадресовується на сайт https://volynweb.pp.ua/ де у власному кабінеті завантажує придбаний файл. Доступ до придбаного файлу надається модулем сайту у автоматичному режимі, без участі адміністрації сайту.

ЦІНА  І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

7.1. Ціна кожного окремого Товару визначається Продавцем та зазначається на відповідній сторінці Веб-сайту https://volynweb.pp.ua/.

7.3. Покупець може оплатити Замовлення через систему онлайн-платежів України.

Примітка. При оплаті Покупцем замовлення платіжною карткою можливо стягування додаткової комісії емітентом цієї картки, зокрема при оплаті Покупцем замовлення платіжною карткою можливо стягування додаткової комісії при оплаті Покупцем європейських замовлень емітентами карток Visa, Mastercard, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro. При натисканні на сторінці Веб-сайту https://volynweb.pp.ua/ у відповідному розділі кнопки «КУПИТИ» означає, що Продавець повідомив Покупця про можливість стягнення додаткової комісії при оплаті Покупцем європейських замовлень, емітентом картки Visa, Mastercard, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro.

УМОВИ ОТРИМАННЯ ТОВАРУ

Покупець отримує Товар шляхом завантаження файлу із Власного Кабінету сайту чи наданням відповідної оплачуваної послуги Продавцем  виключно після онлайн оплати через систему електронних платежів.

ПІСЛЯ ОПЛАТИ ТА ЗАВАНТАЖЕННЯ ПОКУПЦЕМ ФАЙЛУ ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ ЗА ПРИДБАНИЙ ТОВАР НЕ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ. Консалтинг по установці цифрових товарів та правки його під потреби покупця не здійснюється.

Всі запитання, що виникли в процесі оплати і отримання Товару, Покупець може задати Продавцю на сторінці товару через контактну форму. Адміністрація сайту у розмову права втручання не має та такі спілкування не контролює, а отже і ніякої гарантії відповіді від продавця не гарантує.

Всі файли, придбані та завантажені покупцем надаються продавцем виключно в ознайомлювальних цілях для особистого користування та правки цифрового коду під власні потреби, гарантія їх роботоздатності на будь-яких версіях та шаблонах сайтів не надається притензії щодо їх роботоздатності не приймаються.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором і, чинним міжнародним та українським законодавством.

ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

9.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання будь-якого зі своїх зобов'язань, за винятком зобов'язань по оплаті, якщо доведуть, що таке невиконання було викликано форс-мажорними обставинами, тобто подіями або обставинами, дійсно знаходяться поза контролем такої Сторони, настали після укладення цього Договору, що носять непередбачений і невідворотний характер.

До форс-мажорних обставин належать, зокрема, природні катаклізми, страйки, пожежі, повені, вибухи, обмерзання, війни (як оголошені, так і неоголошені), заколоти, загибель товару, затримки перевізників, викликані аваріями або несприятливими погодними умовами, небезпеки і випадковості на морі, ембарго, катастрофи, обмеження, що накладаються державними органами (включаючи розподілу, пріоритети, офіційні вимоги, квоти і ціновий контроль), якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання цього Договору.

Незважаючи на настання форс-мажору, перед припиненням цього Договору внаслідок форс-мажорних обставин Сторони здійснюють остаточні взаєморозрахунки.

ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

10.1. Інформація, що надається Покупцем є конфіденційною. Інформація про Покупця використовується виключно в цілях виконання його Замовлення (відправлення повідомлення Продавцю про замовлення Товару, надсилання рекламних повідомлень і т.д.).

10.2. Покупець дає право здійснювати обробку його персональних даних, у тому числі: поміщати персональні дані в бази даних (без додаткового повідомлення про це), здійснювати довічне зберігання даних, їх накопичення, оновлення, зміну (у міру необхідності). Продавець бере на себе зобов'язання забезпечити захист даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, не поширювати і не передавати дані будь-якій третій стороні (крім передачі даних пов'язаним особам, комерційним партнерам, особам, уповноваженим Продавцем на здійснення безпосередньої обробки даних для зазначених цілей, а також на обов'язковий запитя компетентного державного органу).

10.3. У випадку небажання отримувати розсилку, Покупець має право звернутися до Продавця, написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів, надіславши йому відповідне повідомлення.

10.4. Адміністрація сайту не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається Покупцем при оформленні замовлення. Покупець несе відповідальність за достовірність вказаної при оформленні замовлення інформації.

10.5. Сайт volynweb.pp.ua є платформою з надання послуг по продажу цифрових товарів чи виконання певних видів оплачуваних робіт продавцями. Відповідальність за достовірність інформації як покупців так і продавців адміністрація сайту не несе.